Portalul tablouavocati.ro este o initiativa privata ce permite identificarea rapida a Avocatilor, in functie de locatie si criteriile dumneavostra. Consiliul de Mediere este autoritatea care intocmeste, actualizeaza si publica Tabloul Avocatilor autorizati din Romania, pe propria pagina de internet cmediere.ro Afla mai multe despre Cookies?

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicată Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.

 

1. Principalele modificări ale Codului de procedură civilă:

– cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane vor fi de competenţa judecătoriei;

– introducerea unor prevederi referitoare la notele grefierului. În acest sens, se menţionează că, după terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces pot primi, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului. Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor;

– instanţa va înregistra şedinţele de judecată. În caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată;

– la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor;

– atunci când instanţa dispune recalificarea căii de atac, de la data pronunţării încheierii, pentru părţile prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părţile care au lipsit, va curge un nou termen pentru declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege;

– reintroducerea învestirii cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti. Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales;

– modificări privind punerea în executare a hotărârii arbitrale, în sensul punerii în acord cu procedura învestirii cu formulă executorie a titlurilor executorii nejurisdicţionale. Astfel, se menţionează că hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia a avut loc arbitrajul.

– dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1535 din Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor;

– includerea titlurilor executorii notariale în categoria titlurilor executorii prevăzute de art. 638 NCPC;

– s-a stabilit ca regulă generală că instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor;

– schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare;

– modificări privind competenţa executorului judecătoresc;

– încuviinţarea executării silite nu se va mai face de către instanţa judecătorească, ci de către executorul judecătoresc. Acesta se pronunţă asupra încuviinţării executării silite, prin încheiere, fără citarea părţilor. Motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare;

– încheierea prin care executorul a dispus încuviinţarea executării silite poate fi supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi contestată de către creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de executare;

– dispoziţiile legale privind citarea şi comunicarea actelor de procedură se aplică şi în cazul în care comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite nu se poate face de către executorul judecătoresc personal sau prin intermediul agentului său procedural;

– după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum şi a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condiţiilor legale;

– contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare, faţă de 5 zile cât era stabilit până în prezent;

– contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de Cod pentru judecata în primă instanţă, nefiind însă aplicabile dispoziţiile referitoare la verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată;

– urmărirea silită imobiliară este de competenţa executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând debitorului sau unei terţe persoane, dacă se urmăreşte un imobil ipotecat ajuns în mâinile acesteia. Dacă se urmăresc mai multe imobile aflate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează în această circumscripţie, la alegerea creditorului;

– modificarea dispoziţiilor referitoare la restituirea sau predarea unor bunuri pe parcursul procedurii de urmărire imobiliară, administrarea imobilului urmărit, publicitatea vânzării în cadrul urmăririi silite imobiliare, garanţia de participare şi oferta de cumpărare;

– modificări în ceea ce priveşte contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie;

– abrogarea dispoziţiilor privind contestarea actului de adjudecare;

– modificarea dispoziţiilor referitoare la intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului;

– dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al valorii bunului în cazul imposibilităţii predării acestuia sau, după caz, echivalentul despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligaţiei de a face ce implică faptul personal al debitorului, instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părţilor, în termen scurt;

– modificări privind determinarea dobânzii. Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru;

– creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.

 

2. Modificarea unor acte normative conexe

– modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în ceea ce priveşte stagiul executorului judecătoresc;

– modificarea unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu privire la cererile de competenţa judecătorului stagiar;

– modificarea unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 referitoare la obligaţia executării şi instanţa de executare în materia contenciosului administrativ;

– modificarea unor dispoziţii referitoare la prezumţia renunţării la moştenire, vânzarea bunurilor mobile ipotecate şi prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa garantată din cuprinsul Codului civil;

– modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă, stipulându-se că dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale şi nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziţii. De asemenea, s-a menţionat că întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, dacă prin lege nu se prevede altfel;

– modificarea Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, în ceea ce priveşte aplicabilitatea unor dispoziţii ale sale în cazul recursului de competenţa ICCJ;

– completarea unor prevederi ale OUG nr. 80/2013 cu dispoziţii privind taxa de timbru în cazul cererilor de învestire cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale;

– modificarea art. 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Se precizează că dispoziţiile acestei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari, soţi, rude şi afini până la gradul al treilea, inclusiv. De asemenea, se introduce prevederea că legea nu se aplică în cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sau ca urmare a apartenenţei imobilului la domeniul privat de interes local sau judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale.

sursa. http://www.juridice.ro/342202/modificarile-codului-de-procedura-civila.html

 

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati